Privacy Verklaring

Uw vertrouwen in het Belgisch Instituut voor Lastechniek (hierna genoemd “BIL”, “wij” of “ons”) is voor ons van kapitaal belang, net als uw privacy. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.bil-ibs.be (hierna genoemd de “Website”), (ii) alle (commerciële) relaties tussen BIL en haar klanten, prospecten en business partners, alsook (iii) op het delen/sharen van media posts van BIL.

BIL wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die BIL verzamelt, alsook over de wijze waarop BIL deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de Website, het gebruik van een of meerdere diensten aangeboden door BIL, alsook het delen/sharen van media posts van BIL impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van BIL.

Soorten persoonsgegevens

BIL kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Beroep/functie
 • Werkgever/organisatie (plaats van tewerkstelling)
 • Studie/diploma
 • CV
 • Voorkeurstaal
 • Foto’s / video’s

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Het opvragen van een offerte;
 • Het plaatsen van een opdracht en de uitvoering daarvan;
 • Het inschrijven voor een opleiding en/of evenement;
 • Het nemen van abonnement (vakblad);
 • Een samenwerking met BIL;
 • Het invullen van een contactformulier op de Website;
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website);
 • Het sharen/delen van media posts van BIL of het reageren op deze posts;
 • Het uitwisselen van business cards.

De door BIL verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

BIL kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De opmaak van een offerte;
 • De uitvoering van een overeenkomst/opdracht;
 • Het opvolgen van onze dienstverlening via het Feedbackformulier dienstverlening BIL
 • Het verzenden van een nieuwsbrief;
 • De aanduiding aanspreektitel;
 • De aanvraag en/of het verstrekken van educatief verlof;
 • De opmaak van een diploma en/of attest en controle van conformiteit tussen de deelnemer en de naam op het diploma en/of attest;
 • Het verzenden van attesten en diploma’s;
 • De aanmaak van een account;
 • De bevestiging van de inschrijving aan de effectieve deelnemer;
 • Na te gaan of er is voldaan aan toelatingsvoorwaarden van de opleiding (i.e. onder meer controle van de identiteit van de deelnemer);
 • De opmaak van deelnemerslijsten;
 • De opname in een CRM-tool  met het oog op gerichte communicatie;
 • De aanvraag van subsidies (incl. voor de motivatie van het voorziene budget);
 • De vermelding op de Website, in de vakbladen en in het jaarverslag van BIL en/of ingeval van symposia/evenementen (al dan niet i.k.v. een samenwerking met BIL);
 • De publicatie van foto’s en/video’s;
 • Statistische doeleinden.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

BIL zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren (zoals maar niet beperkt tot de uitvoering van een opdracht, het geven van een opleiding/evenement, het toezenden van een vakblad en/of tijdschrift, alsook i.k.v. een onderzoeksproject). Indien het noodzakelijk is dat BIL in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat BIL uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer BIL hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

BIL zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens  

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart BIL uw persoonsgegevens in principe voor een periode van tien jaar. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

BIL verbindt er zich echter toe, wanneer een bewaartermijn van tien jaar niet vereist is, om een kortere bewaartermijn toe te passen.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met dpo@bil-ibs.be of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan BIL te bezorgen via email of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die BIL mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten, opleidingen en/of evenementen meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke nieuwsbrief van BIL.

Beveiliging persoonsgegevens

BIL verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

BIL zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op een beveiligde server in België.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van BIL, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan BIL in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens, dewelke BIL heeft verzameld, zullen enkel opgeslaan en verwerkt worden in België of een andere EU-lidstaat.

Er is dus geen sprake van grensoverschrijdende doorgifte of verwerking van uw persoonsgegevens.

Update Privacy Verklaring

BIL is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is BIL verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop BIL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer BIL

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop BIL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: dpo@bil-ibs.be; of per post:

Belgisch Instituut voor Lastechniek
Data Protection Officer
Antoon Van Osslaan 1-4
1120 Brussel
België

Tel +32 (0)9 292 14 00
E-mail: info@bil-ibs.be